Module 1 Yin Part 3
Class Video 1 23 Reverse Crucifix
Class Video 2 24 Runner
Class Video 3 25 Totum Pole
Class Video 4 26 Cow Face
Class Video 5 27 Happy Baby
Class Video 6 28 Pigeon
Class Video 7 29 Hindi Squat
Class Video 8 30 Fish
Class Video 9 31 Deer
Class Video 10 32 Frog
Class Video 11 33 IT Stretch
Class Video 12 Yin 3 Hips Bonus Class