Module 1 Yin 2
Class Video 1 11 Child
Class Video 2 12 Quarter Dog
Class Video 3 13 Diamond
Class Video 4 14 Wide Angle Forward Fold
Class Video 5 15 Simple Twist
Class Video 6 16 Head to Knee
Class Video 7 17 Saddle
Class Video 8 18 Thread the Needle
Class Video 9 19 Cobra
Class Video 10 20 One Leg Forward Fold
Class Video 11 21 Butterfly
Class Video 12 22 Supine Arm Cross
Class Video 13 Yin Back Bonus Class